پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک دارای 307 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


هدف کلی درس
فصل اول :تعریف و مفهوم بهنجاری و نابهنجاری کودک
تعریف های بهنجاری
مفهوم بهنجاری به عنوان حد متوسط
بهنجاری به صورت آرمانی  
بهنجاری به عنوان سازگاری
پیوستگی و نا پیوستگی رفتار نابهنجار
رویکرد  پیوستگی
رویکرد ناپیوستگی
اصول تمایز رشد بهنجار از نابهنجار
مطالعه برکلی  و شیوع رفتار های دشوار
نتایج پژوهش در مورد رفتار های دشوار کودکان
تفاوت های سنی بر اساس مطالعات انجام شده
نتایج مطالعه توماس از مصاحبه با والدین 200 کودک
رابطه رفتار دشوار با سن
نتایج نهایی در مورد اختلال های رفتاری کودکان
فصل دوم : تفاوت اختلال های روانی کودکان و بزرگسالان
تفاوت های موجود در الگو های رفتار ناسازگار در کودکی و بزرگسالی
تغییر نشانه های مرضی همراه با سن
بی کفایتی الگو های شناختی و سازشی کودک
وابستگی شدید کودک به دیگران 
عدم درک کودک از آینده
ابتلا و بهبود سریع تر کودکان
ابراز مستقیم بیشترآشفتگی های روانی در کودکی
عدم وجود الگوی کاملاٌ مشخص در کودکی
تأثیر بیشتر عوامل خارجی بر رفتار کودک
ضرورت راهنمایی والدین
رفع مشکلات کودکان در خانواده
مشکلات موجود در حل مسایل کودکان
فصل سوم: طبقه بندی اختلال های روانی کودکان
طبقه بندی اختلالات
طبقه بندی های جدید
تقسیم بندی آنا فروید و ایکن باخ
خصیصه های درونی سازی و برونی سازی
درونی سازی
برونی سازی
تقسیم بندی دیگر
اختلال های خفیف و شدید
تعریف اختلال های کودکی
طبقه بندی اختلال های کودکی
تعریف اختلال عادتی 
نمونه های اختلال عادتی
تعریف اختلال های سلوکی
علت اختلال های سلوکی
تعریف اختلال های نوروتیکی
اختلال های پسیکوتیکی کودکان
طبقه بندی گروه طرفدار پیشرفت روانپزشکی
طبقه بندی های جدید
طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا
طبقه بندی 1980
طبقه بندی 1987
طبقه بندی 1994
فصل چهارم :اختلال های یادگیری
تعریف اختلال های یادگیری
مشکلات خواندن
ویژگی مشترک مشکلات خواندن
فراوانی مشکلات خواندن
انواع مشکلات خواندن
علت عقب ماندگی اولیه
علت عقب ماندگی ثانویه
عقب ماندگی به علت ضایعه مغزی
عوامل کلی دخیل در مشکلات خواندن
نقش بینایی در خواندن
نقش عوامل شنوایی در مشکلات خواندن
نقش غدد داخلی
عوامل هوشی
عوامل مؤثر در نارسا خوانی
عوامل مرتبط با نارسا خوانی
اختلال در ریاضیات
اختلال در بیان نوشتاری
فصل پنجم: اختلال های ارتباطی
انواع اختلال های ارتباطی
اختلال در زبان بیانی
علل اختلال در زبان بیانی
تشخیص افتراقی
اختلال آمیخته زبان دریافتی- بیانی
علل اختلال زبان آمیخته
سن شناسایی اختلال آمیخته زبان
پیش آگهی اختلال آمیخته زبان
اختلال واج شناختی (آوایی،تولید گفتار)
علل اختلال واج شناختی
لکنت زبان
لالی عاطفی
شواهد مرتبط با لکنت زبان
علل لکنت زبان
فصل ششم:پسیکوزهای کودکی
نام جدید پسیکوز های کودکی   
معیار های اختلال های پسیکوتیکی کودکان
اختلال های نافذ رشد
اوتیسم خردسالی
تاریخچه تشخیص
شیوع اوتیسم
نسبت جنسی
مشخصه های ظاهری
خصیصه های کودکان اتیستیک (کانر)
معیار های تشخیص اوتیسم از دیدگاه DSM-III    
DSM-IV-TR    
نشانه های ضروری برای تشخیص اوتیسم
سه نشانه شایع در کودکان اتیستیک
افتراقی
پاسخ های نابهنجار به محرک های حسی
رفتار های خود تحریکی
آسیب رفتار های خود تحریکی
درمان موفقیت آمیز رفتار های خود آسیب گرانه
مهارت های ویژه
کنش های هوشی
فصل هفتم سبب شناسی اوتیسم
مکانیزم های اساسی سبب شناسی اوتیسم
محیط اجتماعی
رویکرد های عصبی
موضوعات برجسته پژوهش های  عصبی
علل نابهنجاری های حسی در کودکان اتیستیک
عوامل زیستی- شیمیایی
درمان اوتیسم
اختلال رت
ویژگی های اختلال رت
ویژگی های اختلال رت
تفاوت اختلال رت و اوتیسم
اختلال از هم پاشیدگی کودکی
سایر ویژگی های اختلال از هم پاشیدگی کودکی
نام های دیگر اختلال از هم پاشیدگی کودکی
اختلال آسپرجر
آسپرجر
اسکیزوفرنی کودکی
اسکیزوفرنی زودآغاز بر اساس DSM-IV
شباهت اسکیزوفرنی کودکی با بزرگسالی
تفاوت اسکیزوفرنی کودکی با بزرگسالی
تفاوت های اسکیزوفرنی کودکی و اوتیسم
نظریه دلوریه در باره اسکیزوفرنی کودکی
درمان فرد اسکیزو فرنیک از نظر دلوریه
امر مهم در درمان کودک اسکیزوفرنیک از نظر دلوریه
اسکیزوفرنی از نظر دلوریه
اسکیزوفرنی کودکی از نظر گلد فارب
ویژگی های اسکیزوفرنی کودکی از نظر گلدفارب
دو نوع سبب شناسی اسکیزوفرنی کودکی از نظر گلد فارب
محرومیت محیطی
آفازی مربوط به رشد
پسیکوز همزیستی خردسالی
زمان ظهور پسیکوز همزیستی خردسالی
مهم ترین مشخصه پسیکوز همزیستی خردسالی
خصیصه مهم دیگر در کودکان مبتلا به پسیکوز همزیستی خردسالی
دیدگاه های سبب شناسی پسیکوز خردسالی همزیستی
سندرم بلوبری
نشانه های سندرم بلوبری
یک ویژگی مهم در سندرم بلوبری
علت سندرم بلوبری
پسیکوز مربوط به رشد
ادامه نشانه های پسیکوز مربوط به رشد
فصل نهم : نظریه های مختلف درباره اختلال های پسیکوتیکی کودکان
نظریه بتلهایم
دو کانون فکری مهم بتلهایم
سابقه مطالعه دوره های حساس رشد
دوره های حساس در پیدایش اوتیسم
درجات اوتیسم از نظر بتلهایم
نظریه ماهلر در باره پسیکوز همزیستی
سبب شناسی پسیکوز همزیستی از دیدگاه ماهلر
نتایج همزیستی همزیستی مناسب
نتایج شکوفایی و کشف خود
مادران اسکیزوفرنی زا
فصل دهم : اختلال کمبود توجه (بیش فعالی)
اسامی تاریخی
اختلال کمبود توجه
معیار های اختلال کمبود توجه ( (DSM-III
ویژگی های سنی در بیش فعالی
تداوم رفتارها در بیش فعالی
بعضی علل احتمالی
دو نوع کودک بیش فعال
درمان بیش فعالی
اختلال های کمبود توجه
اختلال های سلوکی
کودکان اجتماعی شده ضعیف
کودکان اجتماعی شده
شیوع اختلال سلوک
اختلال نافرمانی
تشخیص اختلال نافرمانی
تصور افراد مبتلا به اختلال نافرمانی
زمان ظهور اختلال نافرمانی
فصل یازدهم :اختلال های تغذیه و خوردن خردسالی و اوایل کودکی
تعریف اختلال های تغذیه و خوردن خرد سالی و اوایل کودکی
انواع  اختلال های تغذیه ای  و خوردن خرد سالی و اوایل کودکی
هرزه خواری
معیار های تشخیصی هرزه خواری
علل هرزه خواری
عوامل مرتبط با هرزه خواری
سن شیوع هرزه خواری
تشخیص هرزه خواری
اختلال نشخوار کنندگی
نتایج اختلال نشخوار کنندگی
شروع اختلال نشخوار کنندگی
شیوع اختلال نشخوار کنندگی
اختلال تغذیه خردسالی یا اوایل کودکی
شروع اختلال تغذیه
آشفتگی حرکتی اختلالات حرکت قالبی
علل مهم اختلال حرکتی از دیدگاه رفتارگرایان
تیک و اختلال تورت
تیک و اختلال تورت از نظر A.P.A   
انواع تیک
تفاوت های سندرم تورت با تیک های مرکب
بی اختیاری ادرار
شیوع بی اختیاری ادرار و مدفوع
انواع بی اختیاری ادرار
فصل دوازدهم :اختلال های هیجانی
انواع اختلال های هیجانی
سایر انواع اختلال های هیجانی
لالی انتخابی (آفازی اختیاری)
تعریف لالی انتخابی از دیدگاه D.S.M-III
افسردگی کودکان
دیدگاه روان تحلیلی در مورد رابطه افسردگی کودکان و سوپر ایگو
ثبات افسردگی
عامل ایجاد افسردگی از دیدگاه روان پویایی
افسردگی تغییر چهره داده (مبدل)
ابزار سنجش افسردگی کودکان
درمان افسردگی کودکان
اختلالات اضطرابی کودکان
واکنش کناره گیری
واکنش دلواپسی بیش از اندازه
ترس
شیوع جنسی پاسخ های ترس
فوبی
فصل سیزدهم:ادامه اختلال های اضطرابی
اختلالات وسواسی
شیوع اختلالات وسواسی در کودکی

 

بخشی از متن پاورپوینت :


مفهوم بهنجاری به عنوان حد متوسط

بهنجاری به عنوان یک مفهوم آماری تعریف شده و منظور از آن انجام رفتار هایی است که در بین عده ای از مردم عادی و طبیعی تلقی می شود.به عبارت دیگر از این نقطه نظر، بهنجاری یعنی سازگاری فرد با محیط فرهنگی و شباهت رفتار های وی به رفتار های افراد جامعه اش.

بهنجاری به صورت آرمانی  

حالتی از کمال که افراد برای دستیابی به آن می کوشند ولی به ندرت به آن می رسند.از نظر فروید،  بهنجاری یعنی وجود ایگوی بهنجار، چیزی که تقریباٌ وجود ندارد و بنابراین، هر فردی تا اندازه ای آشفته است.


قیمت : 31900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک

پاورپوینت تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک

تحلیل و بررسی روانشناسی مرضی کودک

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی مرضی کودک

بررسی روانشناسی مرضی کودک

پاورپوینت بررسی روانشناسی مرضی کودک

دانلود روانشناسی مرضی کودک

تحقیق روانشناسی مرضی کودک

روانشناسی مرضی کودک

روانشناسی کودک

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :31900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 307
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 115
حجم 1/4 مگابایت
دسته پاورپوینت روانشناسی