پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر

توضیح کوتاه

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر ، یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر


 یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است. این پرسش¬نامه توسط اعتمادی برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین روایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط 15 نفر از اساتید مشاوره و 15 نفر زوج بررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد. اجرای همزمان با پرسش نامه باگاروزی و برآورد ضریب همبستگی آن ها 82 درصد محاسبه کرده است و در سطح 01/0 معنی¬دار بود که نشان دهنده روایی ملاکی برای این مقیاس است. اعتمادی در  پایان نامه دکتری روی 100 زن و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کرد. ضریب پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول پرسش¬نامه بود. پایایی کل را 85/0  به دست آورد.  نمره آزمودنی در این پرسشنامه از طریق جمع نمرات سوالات و تقسیم آن بر عدد 17 حاصل می شود. دامنه نمرات بین 1 تا 7 است که نمره بالاتر نشانه صمیمیت بیشتر است. قبل از اجرای پژوهش، این پرسش¬نامه توسط پژوهش¬گر به مدت دو هفته به 30 زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد. پایایی این پرسش نامه توسط پژوهش¬گر با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد.
 


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر

پرسشنامه صمیمیت تامپسون

پرسشنامه صمیمیت واکر

پرسشنامه صمیمیت

پرسشنامه تامپسون و واکر

پرسشنامه تامپسون

پرسشنامه واکر

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 356
حجم 10/8 کیلوبایت
دسته پرسشنامه