پرسشنامه اضطراب برنز (BAI)

پرسشنامه اضطراب برنز (BAI)

توضیح کوتاه

پرسشنامه اضطراب برنز (BAI) شامل 33 نشانه اضطراب در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه اضطراب برنز (BAI) 


یک پرسشنامه خود- گزارشی است که 33 نشانه اضطراب، که در سه خرده مقیاس احساس های اضطرابی، افکار اضطرابی و علائم جسمانی اضطرابی قرار می گیرند را اندازه می گیرد. هر گزاره این پرسشنامه شامل یک مقیاس چهار گویه ای است که دامنه آن از 0 تا 3 مرتب شده است، بیشینه و کمینه نمره های آن 99 و صفر است. آیتم های 6-1، خرده مقیاس احساس های اضطرابی، آیتم های 17-7 خرده مقیاس افکار اضطرابی و آیتم های 33-18 خرده مقیاس علائم جسمانی اضطرابی را می سنجد. گرین، والکی، مک کورمیک و تایلر  (1988) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 0/94 به دست آوردند. نمرات BAI با خرده مقیاس اضطراب چک لیست علائم هاپکینز  همبستگی بالایی نشان داد. همچنین بریتن  (2005) در بررسی همبستگی ماده های این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک  همبستگی معناداری (85/0r =) بین این دو پرسشنامه در 01/0 p < به دست آورد. همچنین سطح بالایی از اعتبار درونی (آلفای کرونباخ 96/0) برای این پرسشنامه به دست آمد که نشان می دهد هر کدام از ماده های این پرسشنامه قویاً با هم هبستگی درونی دارند و همان صفت مورد نظر را می سنجند (بریتن، 2005). همچنین در تحقیقات انجام شده، بین پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه اضطراب برنز همبستگی بین 87/0 تا 93/0 گزارش شده است (سکرنجک ، 1999؛ جانسون و بیل ، 2001؛ ربنهورست  ، 2000؛ بیل، مار و اسکریت اسکایا ، 2001 و کوکس ، بیل و بریتن، 2001). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و سه خرده مقیاس احساس های اضطرابی، افکار اضطرابی و علائم جسمانی اضطرابی به ترتیب برابر 95/0، 81/0، 87/0 و 90/0 به دست آمده است.


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه اضطراب برنز BAI

پرسشنامه اضطراب برنز

دانلود پرسشنامه اضطراب برنز

آزمون اضطراب برنز

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه BAI

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 373
حجم 15/9 کیلوبایت
دسته پرسشنامه