جزوه مدیریت مالی 2

جزوه مدیریت مالی 2

توضیح کوتاه

جزوه مدیریت مالی 2 ، در 46 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول مدیریت دارایی جاری
ارتباط بین سودخالص و ارزش فعلی خالص
موجودی ها
تصمیم اصلی در مورد موجودی ها
هزینه های موجودی
روش حداقل کردن هزینه موجودی
مزایای سرمایه گذاری در موجودی ها
مخاطره سرمایه گذاری در موجودی ها
مدیریت حساب های دریافتنی
اعتبار تجاری
ویژگی مشتری
سیاست اعتباری
مخاطره حساب های دریافتنی
کنترل حساب های دریافتنی
وجوه نقد
مدیریت وجوه نقد
اعتبار شناور وصولی
اعتبار شناور پرداخت
مدیریت مانده وجوه نقد
کنترل و تمرکز وجوه نقد
فصل دوم منبع تامین مالی کوتاه مدت
منابع اصلی تامین کوتاه مدت
اعتبار تجاری
وام بانکی
مانده جبرانی
نرخ بهره موثر وام
نرخ بهره وام های بانک
اسناد تجاری
وام تضمین شده
حساب های دریافتنی
موجودی به عنوان وثیقه
فصل سوم سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش
سرمایه گذاری در سرمایه درگردش
سرمایه درگردش و تصمیم درباره تامین مالی
اصل تطابق
منحنی بازده
نقدینگی
جنبه نقدینگی
مخاطره و بازده سرمایه در گردش
فصل چهارم بازارهای پول و سرمایه
ویژگی نهاد پول و سرمایه
جریان منابع
اهیمت نسبی منابع
منابع وجوه خارج از شرکت
اعتبارات ایجادی بانک تجاری
پس انداز مردم
سرمایه گذاری خارجی
کانال های انتقال منابع
نهاد های موجود در بازار پول و سرمایه
دلایل سرمایه گذاری افراد
عوامل موثر بر جریان منابع
عوامل محدود کننده رقابت
عوامل پویای موثر بر جریان پس انداز ها
فصل پنجم تامین مالی میان مدت و بلند مدت
عرضه اوراق بهادار به عموم مردم از طریق بانک سرمایه گذاری
قیمت گذاری سهام جدید
الگوی رشد ثابت
نسبت های قیمت- درآمد مقایسه ای
مزایای فروش سهام به بانک سرمایه گذاری
اعمال خلاف عرضه سهام در بورس
قوانین مربوط به کارگزاران
قوانین مربوط به جلوگیری از معاملات توسط سهامداران
عرضه محدود
منابع تامین وام
بانک تجاری
شرکت بیمه
تامین مالی دولتی
فصل ششم اجاره دارایی ها
انواع اجاره
اجاره عملیاتی
اجاره مالی
فروش و اجاره دارایی
اجاره با اهرم مالی
حسابداری اجاره
تحلیل اجاره یا خرید
ارزش خالص فعلی خرید
نقش و اثر اجاره دارایی در مقابل وام
دسترسی به وجه نقد
اثر بر ظرفیت وام گیری
سهولت
اجتناب از محدودیت شرکت
انتقال مخاطره نابابی
ارزش اسقاط دارایی
فصل هفتم سهام عادی
حقوق و ماتیازات سهامداران
انتشار سهام جدید
حق تقدم خرید سهام
فصل هشتم بدهی های بلند مدت و سهام ممتاز
اوراق قرضه و ارزش آن
موارد مندرج در قرارداد اوراق قرضه
شرط بازخرید اوراق قرضه
شرط وجوه استهلاکی
وام های تضمین نشده
وام های تضمین شده
مزایای وام بلند مدت
اشکال اوراق قرضه
اوراق قرضه درآمد
اوراق قرضه توسعه صنعتی
اوراق با نرخ شناور
اوراق قرضه با بهره پایین
اوراق قرضه قابل برگشت
تامین مالی طرح
اوراق قرضه پرمخاطره (بنجل)
بده بستان نرخ بهره
سهام ممتاز
ویژگی سهام ممتاز
ارزش اسمی سهام ممتاز
تقدم پرداخت سود
سودسهام انباشته
سودسهام قابل تعدیل
چند ویژگی دیگر
مزیت سهام ممتاز
تامین منابع مالی برای بازخرید سهام ممتاز یا اوراق قرضه
مقدار سرمایه گذاری اولیه
جریان نقدی ورودی
جریان نقدی خروجی
فصل نهم
اوراق بهادار قابل تبدیل و حق خرید سهام
قیمت تبدیل
نسبت تبدیل
ارزشیابی اوراق بهادار قابل تبدیل
حق خرید سهام
ارزش نظری حق خرید سهام


بخشی از متن جزوه مدیریت مالی 2 :


مدیریت دارایی جاری

1. 4نوع دارایی عمده جاری:وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب های دریافتنی و موجودی ها
2. سهم سرمایه گذاری در دارایی جاری: 50%
3. متغییر بودن میزان سرمایه گذاری در دارایی جاری به صورت روزانه
4. کسب سود دارایی جاری می تواند پرهزینه باشد.
5. عدم توجه به تغییر سریع دارایی جاری باعث کاهش سود م یشود.
3جنبه هر دارایی:الف.ویژگی اصلی و نحوه کاربرد در شرکت ب. هزینه و فایده سرمایه گذاری در داراییها .6
ج.مخاطره سرمایه گذاری هر یک از دارای یها

7. اصول سرمایه گذاری در دارایی جاری:
1. مقدار سرمایه گذاری در دارایی جاری در حال تغییر: استفاده از متوسط میزان سرمایه گذاری در یک دوره خاص برای تجزیه و تحلیل
2. میزان سرمایه گذاری و نوع دارایی جاری، متغییرهای مهم تصمیم گیر یاند.
3. مستقل نبودن تصمیم درباره سرمایه گذاری در یک نوع دارایی جاری از دیگر(سطوح مختلف سرمایه گذاری در دارایی جاری وجود دارد.)
8. مسئله سرمایه گذاری در دارایی جاری: ارزیابی تعداد زیادی از فرصت های سرمایه گذاری مانع الجمع

9. حل مسائل مربوط به دارایی جاری:پیش بینی هزینه و فایده هر بدیل :محاسبه خالص ارزش فعلی هر بدیل با هزینه سرمایه : انتخاب بدیل با بزرگترین ارزش فعلی
10 . در حل مسائل دارایی جاری: به جای ارزش فعلی خالص: استفاده از روش سود خالص حداکثری


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مدیریت مالی 2

جزوه مدیریت مالی

مدیریت مالی

دانلود جزوه مدیریت مالی

دانلود جزوه مدیریت مالی 2

جزوه مدیریت مالی pdf

جزوه مدیریت مالی 2 پیام نور

جزوه مدیریت مالی حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 46
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 382
حجم 388/8 کیلوبایت
دسته جزوه